تفاهم نامه همکاری

موضوع: همكاري با مراكز و موسسات علمي و تحقيقاتي و دانشگاه ها

توضيحات : تفاهم نامه همكاري في مابين شركت ويستا صنعت زيست كيا و دانشگاه آزاد اسلامي شاهين شهر (اصفهان) در حوزه فناوري هاي كشاورزي ، آب ، انرژي و محيط زيست
تاريخ: فروردين ماه 1398