خدمات ژئوماتیک

 سيستم مكاني (GIS)
• طراحی بانک اطلاعات مکانی و موضوعی در رابطه با کاربری و پوشش اراضی، اقلیم، آلودگی های محیط زیستی، منابع آب و خاک
• طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعات مکانی اصناف ،مشاغل و مراکز خدماتی،تولیدی و صنعتی
• تهیه نقشه های ادواری و بررسی روند تغییرات مربوط به پوشش گیاهی، منابع آبی ،کاربری اراضی و مالکیت اراضی
• تهیه بانک اطلاعات مکانی و آماری (دموگرافی) جمعیت،بیکاری،فقر،نرخ رشد و نرخ سواد و مهاجرت
• مدلسازی پدیده های طبیعی و محیط زیستی از جمله تغییرات اقلیمی و پایش آلاینده های محیط زیستی
• تهیه بانک اطلاعات مکانی در حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری، زون های ترافیکی،حجم تردد وسایل نقلیه،
ویژگی های ساختار شبکه های حمل ونقل ، پراکنش مراکز کنترل ترافیک و …

 

 سنجش از دور (RS)
• پایش و پیش بینی خطر وقوع آتش سوزی در اراضی طبیعی،جنگلی، مرتعی و کشاورزی
• ارائه خدمات مشاوره در خصوص پایش آتش سوزی در اراضی جنگلی، مرتعی و کشاورزی
• ارائه خدمات تحلیل دمای سطح زمین LST و رطوبت خاک
• بررسی و پایش گسل ها ، مخاطرات زمین شناسی
• بررسی و پایش آب های سطحی (دریاچه،رودخانه و سدها)
• بررسی ویژگی های کیفی و آلودگی آب دریا،خلیج و اقیانوس ها
• مطالعه و پایش آلودگی های مرتبط با منابع نفتی و انرژی (دریاها،اسکله های نفتی، سکوهای نفتی، مسیرهای ترانزیت کشتی) و…
• ارائه خدمات تخصصی در حوزه اقیانوس شناسی، یخچال ها ، سواحل از نظر مورفولوژی و رسوب انباشه در سواحل
• ارائه خدمات تخصصی در حوزه منابع غذایی آبزیان و ظرفیت سواحل با استفاده از داده های ماهواره ای
• ارائه خدمات تعیین مالکیت اراضی و کاداستر با استفاده از عکس های هوایی و ادواری و داده های ماهواره ای
• بررسی و مطالعه تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی و تغییرات اقلیمی
• بررسی و مطالعات فنولوژی
• بررسی و مطالعات تنش های حرارتی، خشکسالی و تنش های سرمایی
• بررسی و مطالعات بیومس (زیست توده) و برآورد محصول
• ارائه خدمات تخصصی در حوزه زمین شناسی و معدن از جمله تفکیک طبقات سنگ، شناسایی کانسنگ و منابع معدنی
• ارائه خدمات تخصصی در حوزه نفت و انرژی
• تعیین ظرفیت و پتانسیل اراضی برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی با استفاده از داده های سنجش از راه دور