ديدار نخبگان با رهبري

موضوع: ديدار نخبگان با مقام معظم رهبري

توضيحات : حضور در مراسم ديدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی و شركت هاي دانش بنيان برتر با مقام معظم رهبري

تاريخ: 25 مهرماه 1397
لينك خبري:
ديدار نخبگان با مقام معظم رهبري