رونمايي از اولين اطلس محيط زيست تهران

موضوع: رونمايي از اولین اطلس محیط زیست شهر تهران

توضيحات: اولين اطلس محیط زیست شهر مناطق تهران با هدف ترسیم سیمای محیط زیستی شهر تهران برای مدیران، تصمیم

گیران و کمک به دانش شهروندان نسبت به وضعیت موجود محیط زیست شهر تهران و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آلاینده های محیط زیستی توسط شركت ويستا صنعت ززيست كيا تدوين و تهيه شده است.
تاريخ:22 خرداد 1396
لينك خبر:
خبرگزاری مهر