رويداد شكوفا

موضوع:  اولين رويداد شكوفا  با محوريت زنان، مالکیت فکری و زیست بوم نوآوری


توضيحات : معرفي و تقدير صندوق نوآوري وشكوفايي دانش بنيان از   10 طرح برگزیده در حوزه   محصولات فناورانه در مدیریت

برق،آب و انرژی

تاريخ: 14 و 15 دي ماه 1399

لينك  خبري:

پورتال توانمندسازی

ایسنا