شهرداری کل

موضوع: چهل و پنجمين كميته محيط زيست شهرداري تهران

توضيحات: دفاعيه از عملكرد سيستم آبياري هوشمند لايف دراپ و تصويب اجراي آن براي اولين بار در دو بوستان مصوب معاونت
خدمات شهري و محيط زيست تهران
تاريخ: تير ماه 1396