فینتک فارم

موضوع: اولين جشنواره استارت آپ های فین تک و کشاورزی (فینتک فارم)

توضيحات : معرفي و تقدير بانك كشاورزي از 16 شركت برتر درحوزه کاربرد فناوری های جدید و هوشمند سازي ، اقتصاد،

بانکداری و کشاورزی
تاريخ: 4 تا 7 دي ماه 1397
لينك خبري:
فینتک فارم
جشنواره استارت آپ های فین تک و کشاورزی (فینتک فارم)