كارگاه آموزشي ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست محيطي (EIA) از فاز صفر تا ارائه گزارش EIS

دوره آموزشي  برگزار شده  حضوري

دستاورد های دوره:

  • آموزش فنون و تکنیک های مذاکره با کارفرما،  مصاحبه شغلی و جذب پروژه
  • اعطایی گواهی داخلی شرکت در دوره به کلیه شرکت کنندگان
  • شناسايي ويژگي هاي زيست محيطي محل احداث طرح های صنعتی، عمرانی و زیر بنایی
  • معرفی اصول انجام مطالعات طرح های ارزیابی اثرات زیست محیطی به همراه  انجام پروژه های متعد در طول دوره
  • بررسي مسائل و مخاطرات ايمني مربوط به طرح های صنعتی، عمرانی و زیر بنایی
  • آموزش نحوه نگارش و تدوین شرح خدمات پروژه های ارزیابی اثرات و پیامد های زیست محیطی پروژه های شهری

 

مخاطبان دوره: کلیه گرایش های محیط زیست و HSE  در تمامی مقاطع تحصیلی(کارشناسی تا دکتری)