وبينار آلودگي هوا در كلان شهر تهران و راه كارهاي مديريت آن

دوره آموزشي  برگزار شده  آنلاين

 

نام دوره:

وبينار آلودگي هوا در كلان شهر تهرا ن و راه كارهاي مديريت آن

مخاطبان دوره:

  • مديران و كارشناسان شهرداري