کلیماتون

موضوع: سومين رويداد بين الملي کلیماتون ۲۰۲۰

توضيحات : معرفي و تقدير اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شرداري تهران از ایده‌های تحول‌آفرین و الهام‌بخش برای کاهش

گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و تاب‌آوری شهری درمواجهه با تغییرات‌اقلیمی
تاريخ: آذر ماه 1399
لينك خبري:
کلیماتون ۲۰۲۰